Vedvarende kroniske smerter efter mastektomi for brystkræft – Et spørgeskemabaseret studie om prævalens, associerede behandlingsvariabler og smertetype

Alexander Andersen Juhl, Peer Christiansen & Tine M. Damsgaard
Kontaktperson: Alexander Andersen Juhl, alexander@oncology.dk

Baggrund

Vedvarende smerte er en almindelig bivirkning til brystkræftbehandling. Den aktuelle undersøgelse havde til formål at vurdere forekomsten af og typen af ​​smerte (neuropatisk eller nociceptiv) hos patienter, der havde gennemgået en operation med ensidig mastektomi.

Metoder

Alle kvinder, der havde gennemgået en ensidig mastektomi på Aarhus Universitetshospital mellem 2009 og 2013 kunne inkluderes i studiet. Kvinder med brystrekonstruktion eller aktiv kræft blev ekskluderet. Deltagerne fik tilsendt et spørgeskema, der vurderede prævalensen, lokalisationen, intensiteten og hyppigheden af loko-regionale ​​smerter. Derudover blev patienterne bedt om at besvare det validerede spørgeskema PainDETECT®, der evaluerer neuropatisk smerte.

Resultater

I alt 305 kvinder var inkluderet, og af dem gennemførte 261 (85,6%) undersøgelsen og returnerede spørgeskemaet. Den mediane opfølgningsperiode var 3,0 år. I alt rapporterede 100 kvinder (38,3%), at de havde loko-regionale smerter. BMI ≥30 kg/m2, strålebehandling og aksillær

lymfeknudedissektion var signifikant forbundet med vedvarende smerte i univariat analyse. Det var dog kun BMI ≥30 kg /m2, der i multivariat analyse fandtes associeret til vedvarende smerter

(OR 2,13; 95% CI, 1,06-4,27, p=0,034). Hos patienter, der rapporterede smerte, vurderede det hos 71,0% på baggrund af PainDETECT® usandsynligt, at de havde en neuropatisk smertekomponent. En moderat, men højt signifikant, positiv korrelation blev observeret mellem smerteintensiteten og painDETECT® score (rs = 0,47, p<0,001).

Konklusion

Vedvarende smerter efter brystkræftbehandling er hyppigt forekommende. Hovedparten af patienter, der oplever vedvarende smerte efter mastektomi, har ikke en entydig neuropatisk smertekomponent.

Reference

Juhl AA, Christiansen P, Damsgaard TM. Persistent Pain after Breast Cancer Treatment: A Questionnaire-Based Study on the Prevalence, Associated Treatment Variables, and Pain Type. J Breast Cancer 2016 December; 19(4): 447-454. DOI: 10.4048/jbc.2016.19.4.447