Søvnproblemer blandt kvinder behandlet for brystkræft

Ben Colagiuri, Søren Christensen, Anders Bonde Jensen, Melanie Price, Phyllis Butow, Robert Zachariae
Kontaktperson: Bobby Zachariae, bzach@rm.dk

Baggrund

Mange nuværende og tidligere kræftpatienter lider af søvnproblemer i form af vanskeligheder med at falde i søvn og/eller fastholde søvnen i løbet af natten med negative konsekvenser for velbefindende og daglig funktion. Der savnes dog en nærmere bestemmelse af omfanget af og risikofaktorerne for disse problemer. I nærværende studie undersøgtes prævalensen og de kliniske, sociodemografiske og psykologiske risikofaktorer for klinisk signifikante søvnproblemer i en national kohorte af  kvinder behandlet for brystkræft.

Metoder

Kvinder (n = 3343) behandlet for primær lokoregional brystkræft besvarede the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) sammen med en række spørgeskemaer til måling af depression, angst, fysisk aktivitet / funktion og sundhedsadfærd tre til fire måneder efter det kirurgiske indgreb. Sociodemografiske oplysninger og data vedrørende sygdomskarakteristika, behandling og komorbiditet blev indsamlet fra Dansk Bryst Cancer Gruppe, de kirurgiske afdelinger og fra danske nationale registre.

Resultater

Mere end halvdelen (57,9%) af kvinderne rapporterede klinisk signifikante søvnproblemer (PSQI score > 5). Multipel logistisk regression identificerede syv statistisk signifikante prædiktorer af søvnproblemer rangordnet efter styrken af sammenhæng: flere depressive symptomer, ringere fysisk funktion, højere alder, flere angstsymptomer, rygning, brystbevarende operation og lavere grad af fysisk aktivitet. Undergruppeanalyser viste, at flere depressive symptomer og ringere fysisk funktion var de eneste to prædiktorer, der gjorde sig gælde blandt både præ- og postmenopausale kvinder.

Konklusion

Resultaterne peger på, at en betydelig andel af kvinder behandlet for brystkræft oplever søvnproblemer. Depression og ringere fysisk funktion fremstod som robuste prædiktorer af søvnproblemer, mens de øvrige prædiktorer afhænger af andre karakteristika, herunder menopause status.

Referencer

Colagiuri B, Christensen S, Jensen AB, Price M, Butow P, Zachariae R. Prevalence and Predictors of Sleep Difficulty in a National Cohort of Women With Primary Breast Cancer Three to Four Months Postsurgery. Journal of Pain and Symptom Management. 2011. 42: 710-720. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2011.02.012