Kroniske smerter og andre subjektivt rapporterede sequelae hos brystkræft-langtidsoverlevere: Et nationalt dansk registerbaseret populationsstudium

Vera Peuckmann, Ola Ekholm, Niels Kristian Rasmussen, Morten Grønvold, Peer Christiansen, Susanne Møller, J. Eriksen & Per Sjøgren
Kontaktperson: Peer Christiansen, peerchri@rm.dk

Baggrund

Lokaliserede smerter og føleforstyrrelser optræder hos mange patienter, der har gennemgået et behandlingsforløb for brystkræft. De fleste opgørelser er dog baseret på forholdsvis kort observationsperiode. Denne undersøgelse har fokus på forekomsten af sådanne symptomer hos brystkræft-langtidsoverlevere.  selvrapporteret kronisk smerte og andre følgevirkninger i et nationalt repræsentativt udsnit af langvarige brystkræftoverlevende (BCS).

Materiale og metoder

Undersøgelsen baserede sig på en tværsnitsundersøgelse af 2.000 kvindelige recidivfrie brystkræftoverlevere, der tidligst 5 år efter primær operation besvarede et spørgeskema. Populationen var genereret på baggrund af Den Danske Brystkræftgruppe (DBCG). Spørgsmålene omfattede afklaring af sociodemografiske forhold og forekomst af en række senfølger relateret til behandlingen: kronisk smerte, livskvalitet (HRQOL), sensibilitetsforstyrrelser, hævelse af armen. Forbindelser med behandling blev undersøgt. Forekomsten af kronisk smerte blev sammenlignet med normative data.

Resultater

Svarprocenten var 79%. Prævalensen af kroniske smerter var 42%, hvilket var signifikant højere en forekomsten hos kvinder i baggrundsbefolkningen (SRR: 1,32; 95% CI: 1,23-1,42). Hos 29% var der tale om lokaliserede smerter i det opererede område. Andre lokaliserede symptomer omfattede paræstesier 47%, hævelse af arm/skulder 25%, fantomfornemmelser 19% og allodyni 15%. Lokaliserede kroniske smerter relateret til brystkræft var signifikant associeret med dårligere HRQOL og højere medicinforbrug, og i multipel logistisk regressionsanalyse med alderen (<70 år), kort uddannelse, single-status (fraskilt, enke, adskilt), strålebehandling, og tid siden operation <10 år. Strålebehandling og yngre alder var signifikant associeret til de fleste af de rapporterede senfølger.

Konklusion

Kroniske smerter forekommer hyppigere hos brystkræftoverlevere sammenlignet med den generelle befolkning. Væsentlige prædiktorer for loko-regionale senfølger efter brystkræftbehandling er udover operation strålebehandling og yngre alder.

Referencer

Peuckmann V, Ekholm O, Rasmussen NK, Groenvold M, Christiansen P, Møller S, Eriksen J & Sjøgren P. Chronic pain and other sequelae in long-term breast cancer survivors: nationwide survey in Denmark. European Journal of Pain 13 (2009) 478–485. doi: 10.1016/j.ejpain.2008.05.015