Internet-leveret mindfulness-baseret kognitiv terapi for angst og depression blandt kvinder behandlet for brystkræft og mænd behandlet for prostatakræft: Et randomiseret kontrolleret forsøg

Eva Rames Nissen, Maja O'Connor, Viktor Kaldo, Inger Højris, Michael Borre, Robert (Bobby) Zachariae, Mimi Mehlsen

Kontaktperson: Eva Rames Nissen, enissen@psy.au.dk, eller Bobby Zachariae, bzach@rm.dk

Baggrund

Mens der er dokumentation for, at psykologisk behandling kan afhjælpe psykiske problemer blandt nuværende og tidligere kræftpatienter, er adgangen til sådanne behandlinger begrænset pga. mangel på trænede terapeuter adgang til psykologisk ansigt til ansigt-behandling. I samarbejde med en gruppe tidligere kræftpatienter udviklede vi og testede effekten af ​​et terapeut-understøttet program til levering af mindfulness-baseret kognitiv terapi over internettet (iMBCT) på angst og depression blandt tidligere brystkræft og prostatakræftpatienter.

Metoder

I alt 1282 personer behandlet for hhv. bryst og prostatakræft blev screenet for angst og depression i forbindelse med deres rutinemæssige opfølgning på hhv. kræft- og urinvejskirurgisk afdeling. I alt 137 kvinder behandlet for brystkræft og 13 mænd behandlet for prostatakræft med forhøjet niveau af angst og/eller depression blev randomiseret til enten iMBCT eller en ventelistekontrolgruppe. Omfanget af angst og depression blev vurderet ved baseline, efter 5 uger, efter 10 uger (ved afslutning af intervention) og ved 6 måneders follow-up.

Resultater

Statistisk signifikante effekter blev observeret efter interventionen for såvel angst (Cohens d = 0,45; P = 0,017) som depressive symptomer (d = 0,42; P = 0,024). Effekten blev fastholdt ved 6 måneders follow-up for angst (= 0,40; P = 0,029), men var ikke længere statistisk signifikant for depressive symptomer (d = 0,28; P = 0,131).

Konklusion

De foreløbige resultater tyder på, at iMBCT kan være effektiv til behandling af angst blandt tidligere kræftpatienter. Der er behov for yderligere undersøgelser af om holdbarheden af effekten på depressive symptomer kan forbedres.