Internet-leveret kognitiv adfærdsterapi for søvnvanskeligheder blandt kvinder behandlet for brystkræft: Et randomiseret kontrolleret forsøg

Robert (Bobby) Zachariae, Ali Amidi, Malene F. Damholdt, Cecilie D. R. Clausen, Jesper Dahlgaard,
Holly Lord, Frances P. Thorndike, Lee M. Ritterband
Kontaktperson: Bobby Zachariae, bzach@rm.dk

Baggrund

Søvnproblemer, dvs. vanskeligheder med at falde i søvn og/eller at fastholde søvn, er to til tre gange mere udbredt blandt personer behandlet for kræft end i den generelle befolkning, hvor det er anslås at omfatte 10% til 20%. Kognitiv adfærdsterapi for søvnproblemer (Eng: Cognitive-Behavioral Therapy for Insomnia (CBT-I)) er den anbefalede behandling for kronisk søvnløshed, men at imødekomme patienternes behov er en udfordring, bl.a. pga. omkostningerne og mangel på trænede terapeuter. En løsning kan være at levere ​iCBT-I digitalt. I nærværende studie undersøgtes effekten af internet-levet CBT-I (iCBT-I) blandt kvinder behandlet for brystkræft med klinisk signifikante søvnproblemer.

Metoder

En national stikprøve af kvinder behandlet for brystkræft mellem 2011 og 2013, der oplevede klinisk signifikante søvnforstyrrelser blev randomiseret til iCBT-I eller en venteliste. Det fuldautomatiske iCBT-I-program bestod af seks moduler. Online-målinger af sværhedsgraden af insomni, søvnkvalitet og træthed blev foretaget ved baseline, efter interventionen (9 uger) og ved follow-up (15 uger). Online-søvndagbøger blev udfyldt over to uger før og efter interventionen. Intention-to-treat analyser (tid x gruppe-interaktioner) blev foretaget med Multilevel Linear Models (MLM) og korrigeret for multiple sammenligninger. Alle statistiske tests var tosidede.

Resultater

I alt 255 kvinder blev randomiseret til iCBT-I (n =133) eller ventelistekontrol (n = 122). Statistisk signifikante (mellem 0,02 og < 0,001) tid x gruppe-interaktioner blev fundet for alle søvnrelaterede effektmål ved post-intervention. Effektstørrelser (Cohen’s d) varierede fra 0,33 (95% konfidensinterval [CI] = 0,06 til 0,61) for opvågninger i løbet af natten til 1,17 (95% CI = 0,87 til 1,47) for sværhedsgraden af insomni. Forbedringerne i søvn-relaterede effektmål blev opretholdt ved follow-up (d = 0.66-1.10).

Konklusion

iCBT-I ser ud til at være effektiv blandt kvinder behandlet for brystkræft med yderligere fordele  i form af reduceret træthed. Denne potentielt omkostningseffektive behandling kan tænkes at være et lovende bidrag til kræftrehabilitering.

Referencer

Zachariae R, Amidi A, Damholdt MF, Clausen CDR, Dahlgaard J, Lord H, et al. Internet-Delivered Cognitive-Behavioral Therapy for Insomnia in Breast Cancer Survivors: A Randomized Controlled Trial. J Natl Cancer Inst. 2018. https://doi.org/10.1093/jnci/djx293