Effekten af kognitiv træning blandt kvinder behandlet for brystkræft

Malene F. Damholdt, Mimi Mehlsen, Mia S. O’Toole, Rikke Andreasen, Anders D. Pedersen, Robert Zachariae
Kontaktperson: Malene F. Damholdt, malenefd@psy.au.dk, Bobby (Robert) Zachariae, bzach@rm.dk

Baggrund

Kognitive klager er almindelige blandt kvinder behandlet for brystkræft, og der foreligger endnu ingen standardbehandling. Formålet var derfor at undersøge, om et internet-leveret kognitiv træningsprogram kan afhjælpe selvrapporterede og objektivt vurderede kognitive klager blandt kvinder behandlet for brystkræft med subjektive kognitive klager.

Metoder

I alt 157 kvinder behandlet for brystkræft som oplevede kognitive vanskeligheder blev fordelt med lodtrækning til internet-leveret kognitiv træning med telefonbaseret støtte (n = 94) eller en ventelistekontrolgruppe (n = 63). Interventionen omfattede 30 træningssessioner i løbet af 6 uger. Neuropsykologiske tests blev administreret over telefonen og spørgeskemadata indsamlet online ved baseline, umiddelbart efter interventionen og igen ved en 5 måneders opfølgning. De primære og sekundære outcomes var hhv. neuropsykologisk vurderet arbejdshukommelse målt med PASAT testen og selvrapporteret kognitiv funktion målt med the Cognitive Failures Questionnaire (CFQ). Øvrige outcomes var neuropsykologisk vurderet hukommelse, eksekutiv funktion og supplerende arbejdshukommelsestests samt selvrapporteret angst og depressive symptomer.

Resultater

Mens der ikke kunne påvises statistisk signifikante effekter af interventionen på det primære outcome, det sekundære outcome eller angst og depression blev der, sammenlignet med kontrolgruppen, observeret statistisk signifikante forbedringer over tid i interventionsgruppen i neuropsykologisk vurderet sproglig indlæring og i supplerende arbejdshukommelsestests (p: 0.040-0.043).

Konklusioner

Internet-leveret kognitiv træning resulterede ikke i forbedringer af hverken det valgte primære eller sekundære outcome. De observerede forbedringer i de kognitive funktioner sproglig indlæring og arbejdshukommelse blev observeret ved 5-måneders opfølgning, hvilket indikerer langtidseffekter af den kognitive træning. Mens effekterne således var begrænsede, rapporterede deltagerne generel tilfredshed med interventionen, som kræver forholdsvis få ressourcer og er uden risiko for bivirkninger.

Referencer

Damholdt MF, Mehlsen M, O’Toole MS, Andreasen RK, Pedersen AD, Zachariae R. Web-based cognitive training for breast cancer survivors with cognitive complaints – a randomized controlled trial. Psychooncology, 2016, 25 (11): 1293-1300. DOI: https://doi.org/10.1002/pon.4058